Prisijungti

Darbo pasiūlymų paieška


Vadovams
Specialistams
Darbininkams
Manager akademija

2012 gegužės 21

Darbuotojų kasmetinės atostogos

Temos: Teisė.

Nuo gegužės mėnesio darbuotojai jau ima ruoštis eiti kasmetinių atostogų. Kasmetinės atostogos – tai laikas, skirtas poilsiui ir darbingumui atkurti. Kiekvienas darbuotojas turi teisę į kasmetines atostogas, tačiau ne visų darbuotojų kasmetinių atostogų trukmė yra vienoda. Neretai biuro administratorė tvarko ir personalo reikalus, todėl ji turi žinoti, kokiems darbuotojams kokios trukmės atostogos priklauso. Straipsnyje tai ir aptarsime.

Kasmetinės atostogos

Pagal Darbo kodeksą kasmetinės atostogos – tai kalendorinėmis dienomis skaičiuojamas laikotarpis, suteikiamas darbuotojui paisėti ir darbingumui susigrąžinti, paliekant darbo vietą (pareigas) ir mokant vidutinį darbo užmokestį. Kasmetinės atostogos suteikiamos darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal trumpalaikes darbo sutartis. Trumpalaikė darbo sutartis yra sutartis, sudaroma ne ilgiau kaip 2 mėnesiams. Darbuotojams, dirbantiems pagal tokią sutartį, atostogos nesuteikiamos, bet, nutraukus tokią sutartį, jiems išmokama piniginė kompensacija.

Kasmetinių atostogų suteikimo darbuotojams tvarką reglamentuoja Darbo kodeksas ir jį sukonkretinantys teisės aktai. Paskirų valstybės institucijų (pavyzdžiui, valstybės tarnybų ir pan.) darbuotojų teisę į kasmetines atostogas ir jų suteikimo ypatumus nustato kiti teisės aktai. Apie juos šiame straipsnyje nekalbėsime.

Kasmetinių atostogų rūšys ir trukmė

Darbo kodeksas nustato, kad kasmetinės atostogos gali būti:

 • - minimalios;
 • - pailgintos;
 • - papildomos.

Visų atostogų trukmė skaičiuojama kalendorinėmis dienomis, švenčių dienos, nurodytos Darbo kodekso 162 straipsnyje, į atostogų laiką neįskaičiuojamos.

PATVIRTINTAS
2002 m. birželio 4 d. įstatymu Nr. IX-926

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

<...>
162 straipsnis. Švenčių dienos
1. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose nedirbama šiomis švenčių dienomis:
1) sausio 1-ąją – Naujųjų metų dieną;
2) vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną;
3) kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną;
4) sekmadienį ir pirmadienį – krikščionių Velykų (pagal vakarietiškąją tradiciją) dienomis;
5) gegužės 1-ąją – Tarptautinę darbo dieną;
6) pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos dieną; 7) pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną; (galioja nuo 2009 01 01, papildyta 2008 05 13 LR įstat. Nr. X-1538) 7) 8) birželio 24-ąją – Rasos ir Joninių dieną; (galioja nuo 2003 07 16, papildyta 2003 06 26 LR įstat. Nr. IX-1656) 7) 8) 9) liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną; 8) 9) 10) rugpjūčio 15-ąją – Žolinę (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų dieną); 9) 10) 11) lapkričio 1-ąją – Visų Šventųjų dieną; 12) gruodžio 24-ąją – Kūčių dieną; (galioja nuo 2011 01 01, papildyta 2010 12 09 LR įstat. Nr. XI-1219) 11) 12) 13) gruodžio 25-ąją ir 26-ąją – Kalėdų dienomis.
<...>

Todėl, jeigu atostogos sutampa su švenčių dienomis, atostogos atitinkamai pailgėja.
Pavyzdžiui, darbuotojas prašo suteikti jam 14 kalendorinių dienų kasmetinių atostogų nuo liepos 2 dienos. Kadangi liepos 6-oji yra valstybinė šventė ir ši diena neįskaičiuojama į atostogų trukmę, pasibaigus atostogoms, darbuotojas turi ateiti į darbą liepos 17 dieną.

Minimalios atostogos

Darbo kodeksas nustato, kad kasmetinių minimalių atostogų trukmė – dvidešimt aštuonios kalendorinės dienos. Tokios atostogos suteikiamos visiems darbuotojams, nesvarbu, pagal kelias darbo sutartis dirba, visą ar ne visą darbo dieną (savaitę), pagrindiniame ar nepagrindiniame darbe kitoje darbovietėje. Teisę į kasmetines minimalias atostogas turi kiekvienas darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Tam tikroms darbuotojų grupėms Darbo kodeksas nustato 35 kalendorinių dienų kasmetines minimalias atostogas, t. y.:

 • 1) darbuotojams iki aštuoniolikos metų;
 • 2) darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų. Darbuotojas, vienas auginantis vaiką, gali būti: našlys (našlė), vieniša motina, kai vienas iš vaiko tėvų atlieka laisvės atėmimo bausmę ar jam apribota tėvystės teisė, yra išsituokęs ar gyvena skyrium ir teismo sprendimu vaiko gyvenamoji vieta yra nustatyta su juo ir pan.;
 • 3) neįgaliesiems. Neįgaliuoju laikomas asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis;
 • 4) kitiems įstatymų nustatytiems asmenims.

Pailgintos minimalios atostogos

Pailgintos iki penkiasdešimt aštuonių kalendorinių dienų kasmetinės atostogos suteikiamos tam tikrų kategorijų darbuotojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa ir profesine rizika, taip pat kurių darbo sąlygos yra specifinės. Lietuvos Respublikos Vyriausybė tvirtina darbuotojų, turinčių teisę į šias atostogas, kategorijų sąrašą ir nustato jame konkrečią pailgintų atostogų trukmę kiekvienai darbuotojų kategorijai.

56 kalendorinės kasmetinių atostogų dienos priklauso:

 • - ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, aukštųjų mokyklų, neformaliojo švietimo įstaigų, psichologinių, pedagoginių psichologinių tarnybų, vaikų globos įstaigų ir sutrikusio vystymosi kūdikių namų pedagoginiams darbuotojams;
 • - mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojams (t. y. vyriausieji mokslo darbuotojai, vyresnieji mokslo darbuotojai, mokslo darbuotojai, jaunesnieji mokslo darbuotojai);

42 kalendorinės kasmetinių atostogų dienos priklauso:

 • - teatro ir koncertinių organizacijų kūrybiniams darbuotojams;
 • - psichologams, dirbantiems socialinės globos įstaigose (išskyrus vaikų globos įstaigas), sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, ir darbuotojams, dirbantiems socialinį darbą stacionariose socialinės globos įstaigose, sutrikusio vystymosi kūdikių namuose;

36 kalendorinės kasmetinių atostogų dienos priklauso:

 • - sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas, kartu su jais dirbantiems darbuotojams, kurie tiesiogiai aptarnauja pacientus arba dirba tomis pačiomis sąlygomis, dirbantys įmonėse, įstaigose ir organizacijose;

35 kalendorinės kasmetinių atostogų dienos priklauso:

 • - farmacijos specialistams, kurių pareigybių aprašyme nurodyta viena ar kelios iš šių veiklų: kontroliuoja (tiria) vaistų ir vaistinių medžiagų kokybę; gamina vaistus ir vaistines medžiagas; pakuoja vaistus ir vaistines medžiagas; priima ir (ar) komplektuoja vaistus pagal užsakymus; išduoda (parduoda) vaistus ir vaistines medžiagas vaistinėse;
 • - darbuotojams, dirbantiems socialinį darbą kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, švietimo įstaigose, nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose asmenims su proto ar psichine negalia, laikino gyvenimo namuose, taip pat kitiems darbuotojams, dirbantiems socialinį darbą (pagal pareigybės aprašymą) su socialinės rizikos suaugusiais asmenimis, socialinės rizikos šeimomis, asmenimis su proto ar psichine negalia, ir darbuotojams, dirbantiems socialinį darbą ir teikiantiems socialines paslaugas asmens namuose (pagal pareigybės aprašymą);
 • - darbuotojams, kurie dirba darbą, tiesiogiai susijusį su gyvūnų patologine medžiaga, arba atlieka bakteriologinius, virusologinius, serologinius, hematologinius, patologinius anatominius, parazitologinius, mikologinius, cheminius, toksikologinius, biocheminius, radiologinius, molekulinius tyrimus, susijusius su gyvūnais;
 • - Aplinkos ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojams, kurie ima mėginius ir atlieka cheminius, ekotoksikologinius, hidrobiologinius ir radiologinius tyrimus bei matavimus;

Pailgintos atostogos taip pat priklauso darbuotojams, nurodytiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 941.

Papildomos atostogos

Pagal Darbo kodeksą kasmetinės papildomos atostogos suteikiamos:

 • 1) darbuotojams už darbą sąlygomis, neatitinkančiomis normalių darbo sąlygų;
 • 2) už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje darbovietėje;
 • 3) už ypatingą darbų pobūdį.

Kasmetinių papildomų atostogų trukmę, suteikimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
 • 1. Kasmetinės papildomos atostogos suteikiamos:
 • 1.1. už darbą sąlygomis, neatitinkančiomis normalių darbo sąlygų, – darbuotojams, dirbantiems darbo aplinkoje, kurioje sveikatai kenksmingų veiksnių dydžiai viršija darbuotojų apsaugos ir sveikatos teisės aktų nustatytus leistinus ribinius dydžius (kiekius), kai techninėmis ar kitomis priemonėmis jų darbo aplinkoje sumažinti iki sveikatai nekenksmingų dydžių neįmanoma, – iki 5 kalendorinių dienų, skaičiuojamų (proporcingai) atsižvelgiant į tai, kiek iš viso valandų jie dirbo tokioje aplinkoje tais metais, už kuriuos suteikiamos atostogos, t. y. jeigu tokioje aplinkoje dirbta nuo 80 iki 100 proc. darbo laiko, suteikiamos 5 kalendorinės dienos, nuo 60 iki 80 proc. – 4 kalendorinės dienos, nuo 40 iki 60 proc. – 3 kalendorinės dienos, nuo 20 iki 40 proc. – 2 kalendorinės dienos, iki 20 proc. – 1 kalendorinė diena;
 • 1.2. už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje darbovietėje – darbuotojams, turintiems didesnį kaip 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje, – 3 kalendorinės dienos, už kiekvienų paskesnių 5 metų darbo stažą toje darbovietėje – 1 kalendorinė diena;
 • 1.3. už ypatingą darbų pobūdį – darbuotojams, kurių darbas (ne mažiau kaip pusė viso darbo laiko per metus, už kuriuos suteikiamos atostogos) atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimu ar yra kilnojamojo pobūdžio, ir dėl to jiems kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos, – 2 kalendorinės dienos.

Atostogų suteikimas

Kai atsiranda teisė gauti kasmetines pailgintas ir kasmetines papildomas atostogas, darbuotojo pasirinkimu suteikiamos arba kasmetinės pailgintos, arba kasmetinės papildomos atostogos, arba kasmetinės papildomos atostogos pridedamos prie kasmetinių minimalių atostogų. Tokiu atveju darbuotojas pats turi apsispręsti ir savo apsisprendimą pranešti darbdaviui.

Kai darbuotojas vienu metu turi teisę gauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 497 nurodytas kasmetines papildomas atostogas keliais pagrindais, kartu su kasmetinėmis minimaliomis atostogomis jo (darbuotojo) pasirinkimu suteikiamos tik vienos rūšies kasmetinės papildomos atostogos. Šalių susitarimu tokios atostogos duodamos kartu su kasmetinėmis minimaliomis atostogomis arba atskirai.

Darbo kodeksas nustato, kad darbo, kolektyvinėje sutartyje arba darbo tvarkos taisyklėse gali būti nustatomos ilgesnės ir kitokių rūšių kasmetinės papildomos atostogos.

Marina Guptor

Šaltinis: Pačiolis – Biuro administravimas

Manager.LT – darbo paieškos, karjeros ir verslumo portalas. Manager.LT specializuojasi specialistų paieškoje, atrankoje. Manager.LT skelbia darbo pasiūlymus specialistams Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune ir kituose Lietuvos miestuose.
Manager.LT akademija siūlo visą spektrą įvairių mokymų, seminarų ir privačių konsultacijų pardavimų, klientų aptarnavimo specialistams ir vadovams.

Įrašyti komentarąKomentarai

Būk pirmas, įrašęs komentarą!